ЦИВИЛ: Не смее да се олесни добивањето дозволи за увоз, транзит и реекспорт на оружје!

topic-arms-control-disarmament

превземено од civilmedia.mk

На Македонија не ѝ се потребни поедноставувања на постапките за производство и трговија со оружје, туку, напротив, построга контрола на трговијата! И, акции за собирање на нелегалното оружје.

ЦИВИЛ – Центар за слобода остро реагира по повод барањето на Групацијата за оружје и опрема во рамките на Здружението на трговијата при Стопанската комора на Македонија за унапредување на дејностите поврзани со производството и трговијата со оружје, експлозивни и опасни материјали, пиротехнички средства и опрема за воена и цивилна намена.

На Македонија не ѝ се потребни поедноставувања на постапките за производство и трговија со оружје, како што бара Групацијата, туку, напротив, построга контрола на трговијата со оружје! И, акции за собирање на нелегалното оружје.

 тешко или никако не можеле да се добијат дозволи (за транзит, увоз, извоз, реекспорт…) кои се во надлежност на Министерството за економија.

повеќе прочитајте на

http://civilmedia.mk/zivil-n-sm-da-s-olsni-dobivato-dozvoli-za-uvoz-tranzit-i-rksport-na-oruzh/